WYSZUKAJ

WYDARZENIA

Najciekawsze wydarzenia w naszej Bursztynowej Gminie Stegna.

Bursztynowa Gmina Stegna o zachodzie słońca !!

Kiedy04.06.2022 / 18:00

GdzieStegna ul. Wczasowa

BURSZTYNOWA GMINA STEGNA O ZACHODZIE SŁOŃCA - zapisy TUTAJ

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

GMINA STEGNA
WSPÓŁORGANIZATORZY:

SOŁECTWO STEGNA
OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W STEGNIE

PATRONAT MEDIALNY:

ŻUŁAWY TV

CEL

Naszym priorytetem jest zachęcenie do aktywności fizycznej jak największej liczby osób, w każdym wieku i na każdym poziomie!

Niezależnie od formy, doświadczenia i ilości pokonanych kilometrów.
Poprawa odporności w okresie sezonowych infekcji górnych dróg oddechowych;
Upowszechnianie biegania, marszu Nordic Walking, jazdy na rowerze jako najprostszej formy ruchu;
Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego.
Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stegna oraz całego województwa pomorskiego i nie tylko;
Promocja Gminy Stegna jako miejsca aktywnego spędzania czasu.

PATRONAT HONOROWY

Ewa DĄBSKA - Wójt Gminy Stegna;

KOMITET HONOROWY ORAZ PARTNERZY:

TERMIN, MIEJSCE ORAZ GODZINY STARTÓW:

04 czerwca 2021 roku (sobota) start godzina 18.00;

MIEJSCE STARTU I METY:

BIURO ZAWODÓW:

Biuro będzie zlokalizowane będzie w siedzibie głównej OW „BAŁTYK”(jeżeli warunki związane z COVID-19, nie pozwolą nam organizować biura zawodów w pomieszczeniach, poinformujemy Was 7 dni przed zawodami, gdzie będzie rozmieszczone biuro zawodów),

Trasa nie posiada atestu PZLA ale jej najważniejszym atutem jest piękna naturalna trasa oraz start i meta zlokalizowana przy OW „Bałtyk” w Stegnie.

Limit czasu:

Limit czasu dla Biegu, NW, jazdy na rowerze wynosi 1,0h. (słownie: sześćdziesiąt minut). Lecz jeśli Zawodnicy pojawią się powyżej limitu czasu, będą także klasyfikowani.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, marszu nordic walking jazdy na rowerze zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
NA TRASIE BIEGU, MARSZU NW, JAZDY NA ROWERZE MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE NUMER STARTOWY PRZYPIĘTY Z PRZODU KOSZULKI STARTOWEJ.

Punkty medyczne – Punkty medyczne będą obsługiwane przez ratowników medycznych oraz OSP Stegna.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ:

Zostanie udostępnione wydarzenie na Facebooku: Reichard von Valdano, gdzie będziemy, kolejno podawać wszystkie szczegóły.

PROGRAM IMPREZY:

16:00 - 17:30: otwarcie biura zawodów oraz wydawanie numerów startowych;
17:55 - 17:59: uroczyste otwarcie imprezy;
18:00 - start do jazdy na rowerach;
19.00 - regulaminowe zakończenie jazdy na rowerach;
19:01- start do biegu;
19:02 - start do marszu NW (Panowie ze stref);
19:03 - start do marszu NW (Panie ze stref);
20:01-20:03 - regulaminowe zakończenie biegu, marszu Nordic Walking;
20.30 – Oficjalna ceremonia zakończenia połączona z wręczeniem pucharów.

KLASYFIKACJE:

KLASYFIKACJA OPEN (Bieg):

OPEN KOBIETY Niespodzianka 1 – 3

OPEN MĘŻCZYŹNI Niespodzianka 1 – 3

KLASYFIKACJA OPEN (Nordic Walking):

OPEN KOBIETY Niespodzianka 1 – 3

OPEN MĘŻCZYŹNI Niespodzianka 1 – 3

KLASYFIKACJA OPEN (Jazda na rowerze):

OPEN KOBIETY Niespodzianka 1 – 3

OPEN MĘŻCZYŹNI Niespodzianka 1 – 3

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN

(BIEG, NW, JAZDA NA ROWERZE):

KAT.: ROCZNIK: NAGRODY: MIEJSCA:

K/M-13/19 roczniki 2009-2003 Niespodzianka 1 – 3

K/M-20/29 roczniki 2002-1993 Niespodzianka 1 – 3

K/M-30/39 roczniki 1992-1983 Niespodzianka 1 – 3

K/M-40/49 roczniki 1982-1973 Niespodzianka 1 – 3

K/M-50/59 roczniki 1972-1963 Niespodzianka 1 – 3

K/M-60/69 roczniki 1962-1953 Niespodzianka 1 – 3

K/M-70/79 roczniki 1952-1943 Niespodzianka 1 – 3

K/M-80 i więcej roczniki 1942 Niespodzianka 1 – 3

UWAGA!!!!

ZALICZAJĄC ZAWODNIKA DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII WIEKOWEJ, PRZYJMUJE SIĘ ROK URODZENIA!

NAGRODY NIE BĘDĄ WYSYŁANE POCZTĄ… DLA NIEUCZESTNICZĄCYCH W CEREMONII ZAKOŃCZENIA.

Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w zależności od możliwości finansowych Organizatora.

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI:

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za udział w biegu, marszu NW, jazda na rowerze wynosi:
40,00 zł
50,00 zł (opłata startowa dokonana w dniu zawodów)
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
Opłatę należy uiścić na konto: ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL
ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO” WALENDZIAK RYSZARD

ING BANK ŚLĄSKI 07 1050 1764 1000 0097 2221 9137

Z dopiskiem: IMIĘ I NAZWISKO (plus słowa) ZACHÓD SŁOŃCA

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu, marszu NW, jazdy na rowerze otrzymuje:

- numer startowy;
- pakiet motywator;
- posiłek regeneracyjny;
- unikatowy medal tłoczony na mecie;
- kilkadziesiąt nagród w losowaniu.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 150 (RAZEM) biegaczy, maszerów NW, rowerzystów. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.
Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
Odbiór Numeru Startowego. Odbiór Numerów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty startowej). W celu odbioru Numeru Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Numer Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na FB: Reichard von Valdano . Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Numeru Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
Ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty(w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze muszą posiadać ukończone 12 lat w dniu startu. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. Uczestnicy Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze powinni mieć ukończone 12 lat lub mniej ale obowiązkiem jest i być pod opieką Rodziców lub opiekunów.
Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze zabroniony jest udział osób poruszających się na , wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu, marszu i jazdy na rowerze przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Numer musi być umocowany wyłączni z przodu stroju startowego. Brak numeru, nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją. Osoby, które pobiegną lub pomaszerują z numerem innej osoby zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze. Dotyczy to również osoby, która numer przekazała.
Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze, w szczególności zasad fair play.
Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 1 godziny od zakończenia Biegu, marszu NW, jazdy na rowerze. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego, Covid-19 itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.

Z WYRAZAMI SZACUNKU, ORGANIZATORZY

Jedynka - Polskie Radio Pętla Żuławska GOM Wrota Pomorza Muzeum Zamkowe w Malborku LOT - Jantarowe Wybrzeże
Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu